Carlien Harms gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Carlien Harms dan heeft zij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), tijdens onze gesprekken of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Carlien Harms heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens vraagt zij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart ze gegevens?

Carlien Harms bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Carlien Harms zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instellingen bij opname). Carlien Harms heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Carlien Harms zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Carlien Harms een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Carlien Harms blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carlienharms.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is en om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Carlien Harms neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op of stuur een email naar info@carlienharms.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Carlien Harms, neem dan (via info@carlienharms.nl) contact op.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.